Dorpskronieken

Stads- en dorpskronieken Friesland 1700-1900 van Dr. Wumkes

Voor de geinteresseerden in de historie van Friesland en wel speciaal voor de eigen dorpen en de nabije omgeving onderstaand een kleine compilatie uit deze kronieken van Dr.Wumkes.

1-2-1701: Berent Jannes te Sonnega koopt ¾ van 10 roeden meenteweide aldaar voor 42 goudguldens.
6-6-1720: Mr. Joh.Kleijenborgh te Wolvega koopt voor 660 Goudguldens een zathe te Munnekeburen op de Langelille, bestaande in 2 soolsteden nrs. 24 en 25.
12-08-1748: Octrooi verleend aan Nicolaas Heloma tot het graven van een vaart uit zijnen veenen onder Oldetrijne tot in de Lindestroom.
27-11-1750: De bouwvallige kerk met spitstorentje te Nijetrijne is afgebroken en niet herbouwd.
12-7-1754: De spitse toren te Finkega afgebroken.
4-3-1771: Verkoop eener zathe groot 32 dagmat te Oldetrijne strekkende uit de Scheene tot in de Linde met land vol klijn. Eigenaar Gerrit Regnerus aldaar.
20-04-1774: Te Oldeholtpade een school opgericht en gevraagd een schoolmeester op tractement van F 145,-. Drie maanden vrij van bediening. Adres: Ds Benthem aldaar.
17-02-1780: Verkoop van een deftige heerenhuizinge te Wolvega; thans bewoond door den Graaf v. Hohenlohe, weleer bewoond door de Wed. Cleyenburg.
01-04-1794: Aanbesteed het afbreken van de oude en het herbouwen van een nieuwe Kerk te Oldelamer.
09-03-1798: Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te Oldeholtwolde
01-05-1803: Te huur een heerenhuis te Wolvega met wandelbosschen, koetshuis, enz. bewoond door de Grietslieden Jonkers v. Haren, laatst door Gravin douairiere v. Hohenlohe, geb. v. Haren.
28-02-1805: Toren en klok van Wolvega, waarvan de dissenters onlangs hun rechten hadden afgestaan aan de Hervormden eischen zware reparatie.
22-03-1805: De dissenters te Wolvega geven aan de Herv.floreenplichtigen te kennen dat zij het contract nopens kerkgoederen vernietigen opdat er restitutie plaats hebbe.
24-09-1807: Voortaan wordt Donderdags te Wolvega een koren- en botermarkt gehouden.
11-07-1809: Aanbesteed het bouwen van een dorpsschool te Noordwolde.
28-04-1810: Besloten tot de bouw van een nieuwe school te Oldelamer en tot afbraak der oude.
09-01-1811: Verpachting voor 5 j. van de Helomasluis te Oldetrijne met genot van schutgelden, visscherij, winkel en tapperij.
19-07-1811: Te koop de beide buitenplaatsen te Wolvega bewoond door hr. Huguenin en Meinardus Siderius.
13-11-1812: Verkocht de bosschen, wei, hooi- en bouwlanden te Noordwolde van wijlen Marcus v. Heloma te Heerenveen.
27-02-1822: Bij kastelein Dasse te Noordwolde verkocht 56 zware eiken op de Brink aldaar. Nader onderzoek toont aan dat genoemde kastelein Dasse heette kastelein Jetze Jans Das ( overl. 15-05-1828 te Noordwolde). In het archief van dorpsarchief Noordwolde staat de woning van de kastelein en meerdere zaken beschreven.
17-03-1824: Floreenplichtigen beraadslagen in de Kerk van Finkega over de bouwvalligen staat der Kerk van Steggerda.
17-08-1824: Aanbesteed reparatie Kerk te Steggerda.
14-02-1828: Spanga en Scherpenzeel verloren 400 st. vee. Munnekeburen ligt verlaten in het water.
03-02-1831: De vrouwen van Weststellingwerf vereeren 89 paar sokken en 84 paar handschoenen aan de schutters der Grietenij, die voor den Belgischen opstand zijn uitgetrokken.
15-05-1835: Aanbesteed bouw nieuwe school te Oldetrijne en afbraak eener huizinge ( zie ook ons boek blz. 166: JB)
05-03-1841: Afbraak van den ouden kerktoren te Wolvega.
08-10-1843: Verkoop afbraakgoederen van Kerk en toren Blesdijke.
30-01-1855: Aanbesteed het aanleggen van een Grintweg Wolvega-Drentsche grens.
13-04-1870: Dr. A.R. Holwerda legt in Oldetrijne den eersten steen van een aldaar nieuw te stichten Kerkgebouw met toren dat de eenigste Kerk van Friesland, die nog met riet was gedekt zal vervangen ( zie ook ons boek blz. 232: JB)
29-07-1872: Aanbesteed het afbreken der bestaande school en onderwijzerswoning te Oldelamer en het bouwen van een nieuwe.
27-10-1874: Verkoop van de Lyklama Stins te Wolvega t.v.v. Mr. J. Sickenga en J.T. de Haan aldaar.
15-05-1875: Aanbesteed het bouwen van een Kerk, toren, pastorie te Oldeholtwolde.
26-04-1880: Verkocht landgoed Eikenhof, voorheen De Ronde Blesse, onder Blesse.
26-07-1881: Landbouwer Kuipers te Steggerda wil in de Staat Jowa (N.A.) een kolonie vormen van Ned. Emigranten in verbinding met zoon H.Kuipers, die daar al is bij het stadje Doon aan de Rockrivier.
16-01-1883: Aanbesteed het afbreken en weer opbouwen van een Doopsgez. pastorie te Wolvega.
10-02-1883: Kerk Oldeholtpade krijgt een kabinetorgel en Nijeholtpade een gewoon pijporgel, beiden van J.Kruze en firma Hardorff, Leeuwarden.
23-05-1883: Markt Wolvega aangevoerd 300 vaten boter.
23-06-1883: Aanbesteed het bouwen van O.L. Scholen te Wolvega en Slijkenburg.
30-08-1883: 150 koeien op de jaarmarkt te Noordwolde.
25-04-1885: Aanbesteed de bouw van een school voor 100 k. te Blesdijke.
20-06-1885: Aanbesteed de verbouw van de O.L. school te Blesse.
15-05-1886: Aanbesteed vertimmeren van de boterwaag te Wolvega.
21-06-1886: Statuten der Vrije Zendingsgemeente te Langelille in Staatscourant.
27-10-1887: Mr. J. Verwer op Zorgvlied sticht boterfabrieken te Elsloo, Oosterwolde en Steggerda.
12-01-1888: Te Wolvega opgericht een Centrale van liberale kiesverenigingen.
12-04-1888: Geveild Lindenoord te Wolvega.
18-04-1888: In N.A. een belangrijke brief van A.Kuipers over Friesche emigranten uit Stellingwerf te Platte Creek, waar 80 Friesche boeren wonen in Kerkdorp Friesland.
16-08-1889: In de Klok begint de feuilleton: Jan en Sjoukien naar Amsterdam in het Over-Tjongersch dialect.
25-05-1892: Aanbesteed de bouw ener O.L. school te Steggerda.
30-09-1893: Aanbesteed de bouw van een lokaal voor Chr.belangen te Noordwolde,
04-08-1894: Een veemarkt te Wolvega ingesteld.
08-06-1896: Aanbesteed de bouw van een zuivelfabriek te Munnekeburen.
20-03-1897: A.W. Eisma te Wolvega en C.W. Eisma te Bolsward koopen te Nijelamer 43 HA uitgeveende plassen ter drooglegging.
22-09-1898: Noordwolde viert 25 j. bestaan der stoelenindustrie waartoe Ds H. Edema v.d. Tuuk den stoot gaf door uit Weener ( O.F.) een stoelenmatter te laten overkomen die de Noordwolders moest onderwijzen. De stoelenmatter uit Weener was de heer Hirsch. Laatstgenoemde werd door Ds Van der Tuuk naar Noordwolde gehaald om het vak van stoelenmatter over te brengen. Ook over genoemde heer Hirsch is het een en ander vastgelegd bij het dorpsarchief Noordwolde.
29-12-1898: Voordrachtavond te Langelille door H. Kaper, komiek en coupletzanger te Munnekeburen.